Đăng ký

Giải bài 17 trang 35 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1và y = -1 

\(\dfrac{1}{2} x^5y - \dfrac{3}{4} x^5y + x^5y\)

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{1}{2} x^5y - \dfrac{3}{4} x^5y + x^5y=\left ( \dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}+1 \right )x^5y=\dfrac{3}{4}x^5y\)

Tại x = 1 và y = -1 ta có : 

\(\dfrac{3}{4}x^5y=\dfrac{3}{4}.1^5.(-1)=-\dfrac{3}{4} .\)