Đăng ký

Giải bài 23 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

\(a) \,\,\, 3x^2y  \,\,\,+ \,\,\, \square = 5x^2y\)

\(b) \,\,\, \square \,\,\,– \,\,\, 2x^2 = -7x^2\)

\(c) \,\,\, \square \,\,\, + \,\,\, \square \,\,\, +  \,\,\,\square = x^5\)

Hướng dẫn giải

Các đơn thức cần điền : 

\(a ) 2x^2y;\)

\(b) -5x^2 ; \)

\(c) \) Chẳng hạn : \(2x ^5 + 8x^5 + (-9x^5) = x^5 .\)