Đăng ký

Giải bài 21 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tổng của các đơn thức:

\(\dfrac{3}{4}xyz^2\,\,\,;\,\,\, \dfrac{1}{2}xyz^2\,\,\,;\,\,\, -\dfrac{1}{4}xyz^2.\)

Hướng dẫn giải

Tổng của các đơn thức : 

\(\dfrac{3}{4}xyz^2 + \dfrac{1}{2}xyz^2 + (-\dfrac{1}{2}xyz^2) = (\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{2})xyz^2 = xyz^2.\)

Đáp số : \(xyz^2.\)