Đăng ký

Bài 19 trang 36 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Hướng dẫn giải

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 ta có:

 16 . (\(\frac{1}{2}\)). (-1)5 – 2 .(\(\frac{1}{2}\)). (-1)2

= 16 . \(\frac{1}{4}\) .(-1) – 2 . \(\frac{1}{8}\) . 1 = -4 - \(\frac{1}{4}\) =  \(\frac{-17}{4}\)

Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2  tại x = 0,5 và y = -1 là  \(\frac{-17}{4}\).

shoppe