Đăng ký

Bài 17 trang 35 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

        \(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5y.

Hướng dẫn giải

Thu gọn biểu thức đã cho sau đó thay giá trị của x và y vào đơn thức thu gọn rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết

Đặt A = \(\frac{1}{2}\)x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5

Ta có: A = \(\left( \frac{1}{2} - \frac{3}{4}+1 \right)\)x5

A = \(\frac{3}{4}\)x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức  \(\frac{3}{4}\) x5y ta có: 

\(\frac{3}{4}.1^5.(-1) =\frac{3}{4}.1.(-1) = \frac{-3}{4}\).

Vậy giá trị của biểu thức đã cho tại x = 1 và y = -1 là \(\frac{-3}{4}\).

shoppe