Đăng ký

Giải bài 20 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức \(-2x^2y\) rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải

Chẳng hạn ba đơn thức đồng dạng với \(-2x^2y\)  là:

\(-x^2y \,\,\ ;\,\,\, 8x^2y \,\,\,; \,\,\, 4x^2y.\)

Tổng của bốn đơn thức đó là : 

\(-2x^2y - x^2y + 8x^2y + 4x^2y = ( -2-1+8+4)x^2y = 9x^2y.\)