Đăng ký

Giải bài 15 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\dfrac{5}{3}x^2y;\,\,\,\,\,xy^2;\,\,\,\,\,-\dfrac{1}{2} x^2y;\,\,\,\,\,-2 xy^2;\,\,\,\,\,x^2y;\)

\(\dfrac{1}{4} xy^2;\,\,\,\,\,- \dfrac{2}{5} x^2y;\,\,\,\,\,xy\)

Hướng dẫn giải

- Nhóm 1 : \(\dfrac{5}{3}x^2y \,\,\,; \,\,\, -\dfrac{1}{2}x^2y \,\,\,; \,\,\, x^2y \,\,\,; \,\,\, - \dfrac{2}{5} x^2y\)

- Nhóm 2 : \(xy^2\,\,\ ; \,\,\ -2 xy^2\,\,\ ; \,\,\ \dfrac{1}{4} xy^2\)

- Nhóm 3 : \(xy\) .

shoppe