Đăng ký

Bài 20 trang 54 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) \(y = 1,5x + 2\);                b) \(y = x + 2\);                 

c) \(y = 0,5x - 3\);                 d) \(y = x - 3\);  

e) \(y = 1,5x - 1\);                 g) \(y = 0,5x + 3\).

Hướng dẫn giải

+ Cho hai đường thẳng: \((d)\): \(y=ax+b\), \((a \ne 0)\)  và \((d')\): \(y=a'x+b'\)  \((a' \ne 0)\). Khi đó:

     \((d)\) // \((d')  \Leftrightarrow a = a'\) và \(b \ne b'\)

     \((d)\) cắt \((d')  \Leftrightarrow a \ne a'\)

     \((d)\) trùng \((d') \Leftrightarrow  a = a'\)  và \(b=b'\)

Lời giải chi tiết

Các cặp đường thẳng song song là:

+ \((d_{1})\  y = 1,5x + 2 \Rightarrow a=1,5\) và \(b=2\)

    \((d_{2})\ y = 1,5x - 1 \Rightarrow a'=1,5\) và \(b'=-1\)

Vì \(a=a',\ b \ne b'\) nên \((d_{1})\) song song với \((d_{2})\).

 

+ \((d_{3})\  y = x + 2 \Rightarrow a=1\) và \(b=2\)

    \((d_{4})\ y = x - 3 \Rightarrow a'=1\) và \(b'=-3\)

Vì \(a=a',\ b \ne b'\) nên \((d_{3})\) song song với \((d_{4})\).

 

+ \((d_{5})\ y = 0,5x - 3 \Rightarrow a=0,5\) và \(b=-3\)

    \((d_{6})\ y = 0,5x + 3 \Rightarrow a'=0,5\) và \(b'=3\)

Vì \(a=a',\ b \ne b'\) nên \((d_{5})\) song song với \((d_{6})\).

 

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

+ \((d_{1})\  y = 1,5x + 2 \Rightarrow a=1,5\) 

    \((d_{3})\ y = x + 2 \Rightarrow a'=1\) 

Vì \(a \ne a'\) nên \((d_{1})\)  và \((d_{3})\) cắt nhau.

 

+ \((d_{5})\ y = 0,5x - 3 \Rightarrow a=0,5\) 

     \((d_{3})\  y = x + 2 \Rightarrow a=1\) 

Vì \(a \ne a'\) nên \((d_{5})\)  và \((d_{3})\) cắt nhau.

 

+ \((d_{1})\  y = 1,5x + 2 \Rightarrow a=1,5\)

    \((d_{6})\ y = 0,5x + 3 \Rightarrow a'=0,5\) 

Vì \(a \ne a'\) nên \((d_{1})\)  và \((d_{6})\) cắt nhau.

shoppe