Đăng ký

Giải bài 20 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau: 

   a) y = 1,5x + 2 ;     b) y = x + 2 ;     c) y = 0,5x – 3

   d) y = x – 3 ;     e) y = 1,5x – 1 ;     g) y = 0,5x + 3

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn:  

    d: y= ax+b  \((a \neq 0) \)

   d': y = a'x+b'\((a' \neq 0) \)

   d// d' \( \Leftrightarrow a= a'; b \neq b'\)

   \(d \equiv d' \Leftrightarrow a= a' ; b= b'\)

   d cắt d' \( \Leftrightarrow a \neq a'\)

   Giải: 

    Ba cặp đường thẳng cắt nhau là: 

  y=1,5x+2 và y=x+2; 

  y =1,5x+2 và y=0,5x-3 

  y=x-3 và y=1,5x-1

   Ba căp đường thẳng song song là: 

  y=1,5x +2 và y=1,5x-1; 

  y=x+2 và y=x-3;

  y=0,5x-3 và y=0,5x +3;