Đăng ký

Giải bài 23 trang 55- Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Cho hàm số y = 2x + b. Hãy xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 5).

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn: 

- Đồ thị hàm số y=ax+b cắt trục tung tại điểm A( 0;b).

- Điểm M(x_M; y_M) thuộc đồ thị hàm số y= ax+b \( \Leftrightarrow y_M = ax_M+b\)

      Giải: 

    a) Đồ thị hàm số y =2x+b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 thì b =-3. 

   b) Thay x= -1, y =5 vào hàm số y=2x +b được 

5= 2.1 +b \( \Leftrightarrow \) b= 3