Đăng ký

Giải bài 26 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau: 

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5.

Hướng dẫn giải

    a) Thay x=1, y=3 vào y=2x+b ta được: 3=2.1+b \(\Leftrightarrow \) b=1

 Vậy ta có hàm số y=2x+1.

 Đồ thị hàm số y=2x+1 đi qua hai điểm (0;1) và \( (-\frac{1}{2};0)\)

   b) Thay x=2, y=1 vào y=ax+3 ta được: 1= 2a+3 \(\Leftrightarrow \) a= -1

Vậy ta có hàm số y=-x +3

 Đồ thị hàm số y=-x+3 đi qua hai điểm (0;3) và (3;0)