Đăng ký

Bài 14 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Một đám đất hình chữ nhật dài \(700m\), rộng \(400m\). Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, qui tắc đổi đơn vị diện tích.

Lời giải chi tiết

Diện tích đám đất hình chữ nhật đó theo đơn vị m2 là:

             \(S = 700.400 = 280000{\rm{ }}({m^2})\)

Ta có: \(1k{m^2} = 1000000\,({m^2})\)       

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{1a = 100\,({m^2})}\\
{1ha = 10000\left( {{m^2}} \right)}
\end{array}\)

Nên diện tích đám đất tính theo các đơn vị trên là:

         \(S = 0,28k{m^2} = 2800a = 28ha.\)

shoppe