Đăng ký

Bài 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát  biểu sau:

a) Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với  điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Hướng dẫn giải

Với 3 điểm A, C, B như hình vẽ sau ta có thể nói:

- Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

- Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B.

- Hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C.

- Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B.

Nhận xét: trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải chi tiết

Từ hình vẽ, ta có thể điền như sau:

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

shoppe