Đăng ký

Giải bài 8 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

                                          Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 10

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

  Muốn biết ba điểm có thẳng hàng hay không thẳng hàng ta cần xem ba điểm đó có thuộc một đường thẳng hay không cùng thuộc một đường thẳng.

   Giải:

  Ba điểm A, B, C thẳng hàng;

 Ba điểm A, M, N không thẳng hàng.

shoppe