Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2.

Hướng dẫn giải

a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (\({3^2} = 9\) và \({\left( { - 3} \right)^2} = 9\))

b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì \({\left( {{2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\) và \({\left) { - {2 \over 3}} \right)^2} = {4 \over 9}\))

c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì \(0,{5^2} = 0,25\) và \(\left( { - 0,{5^2}} \right) = 0,25\))

d) Căn bậc hai của 2 là \(\sqrt 2 \) và \( - \sqrt 2 \)  (vì \({\left( {\sqrt 2 } \right)^2} = 2\) và \({\left( { - \sqrt 2 } \right)^2} = 2\))

shoppe