Đăng ký

Giải bài 2 trang 6 - Sách giáo khoa toán 9 tập 1

Đề bài

So sánh

a) 22 và √33  ;    b) 66 và √4141    ;    c) 77 và √4747.

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn:

   Với  \( a \geq 0,b \geq 0\) thì \(a >b \Leftrightarrow \sqrt{a } > \sqrt{ b}\)

   Giải:

   a) Ta có: \(2= \sqrt{4 }\) và  \(\sqrt{ 4} > \sqrt{3 }\) suy ra \(2>\sqrt{ 3}\)

   b) Ta có: \(6= \sqrt{36 }\) và  \(\sqrt{ 36} > \sqrt{41 }\) suy ra \(6< \sqrt{ 41}\)

   c) Ta có: \(7= \sqrt{49 }\) và  \(\sqrt{ 49} > \sqrt{47}\) suy ra \(7>\sqrt{ 47}\)