Đăng ký

Giải bài 3 trang 6 - Sách giáo khoa toán 9 tập 1

Đề bài

   Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 33):

  a) x2=2x2=2;           

  b) x2=3x2=3;

  c) x2=3,5x2=3,5;  

  d) x=4,12x=4,12;

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn:

  Nghiệm của phương trình \(x^2=a\) ( Với \(a \geq 0\) ) là căn bậc hai của a. 

   Giải :

   a) Phương trình \( x^2=2\) có nghiệm   \(x_1=\sqrt{ 2}\) và \(x_2=- \sqrt{ 2}\)

   Dùng máy tính ta tính được \( \approx 1,414 \) và \( \approx -1,414\)

   b)  Phương trình \( x^2=3\) có nghiệm   \(x_1= \pm \sqrt{ 2} \approx \pm1,732\) .

  c)  Phương trình \( x^2=3,5\) có nghiệm ​​​​​​​ \( x=\pm \sqrt{ 3,5} \approx \pm 1,871\).

  d  Phương trình \( x^2=4,12\) có nghiệm ​​​​​​​ \( x=\pm \sqrt{ 4,12} \approx \pm2,030\).

 

  

   

 

shoppe