Đăng ký

Giải bài 4 trang 6 - Sách giáo khoa toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm số x không âm, biết:

a) √x=15x=15;           b) 2√x=142x=14;

c) √x<√2x<2;          d) √2x<42x<4

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

   Với  \( a \geq 0\) thì \(\sqrt{x }=a \Leftrightarrow x = a^2\).

   Với \( a \geq 0\) và \(b \geq 0\) thì \(\sqrt{a } < \sqrt{b } \Leftrightarrow a<b\)

    Giải:

   a) Ta có: \(\sqrt{x }=15 \Leftrightarrow x=15^2=225\).

   b) Ta có: \(2\sqrt{x }=14 \Leftrightarrow \sqrt{x}=7 \Leftrightarrow x=7^2=49\).

   c) Ta có: \( \sqrt{x }<\sqrt{2 } \Leftrightarrow 0<x \leq 2.\)

   d) Ta có: \( \sqrt{2x }<4 \Leftrightarrow \sqrt{2x}= \sqrt{16} \Leftrightarrow 2x< 16 \Leftrightarrow 0 \leq x<8.\).