Đăng ký

Giải câu 6 Trang 91 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Cường độ hiệu dụng trên đường dây truyền tải điện:

       \(I_2=\dfrac{\wp_2}{U_2}=\dfrac{4000}{110}=\dfrac{400}{11}(A)\)

b) Độ sụt thế trên đường dây tải điện:

        \(\Delta U=I_2.R=\dfrac{400}{11}.2 \approx 73(V)\)

c) Điện áp ở cuối đường dây tải điện:

        \(U_{tt}=U_2-\Delta U=110-73=37(V).\)

d) Công suất tổn hao trên đường dây tải điện:

        \(\Delta \wp=I_2^2.R=\left ( \dfrac{400}{11} \right )^2.2\approx 2645(W).\)

e) Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện:

         \(I'_2=\dfrac{\wp_2}{U'_2}=\dfrac{4000}{220}=\dfrac{200}{11}(A)\)

Độ sụt thế trên đường truyền tải:

          \(\Delta U'=I'_2R=\dfrac{200}{11}.2=36,36(V)\)

Điện áp ở cuối đường dây tải điện:

          \(U'_{tt}=U'_2-\Delta U'=220-36,36=183,64(V)\)

Công suất tiêu hao trên đường dây tải điện:

          \(\Delta \wp'=(I'_2)^2.R=\left ( \dfrac{200}{11} \right )^2.2=661,2(W)\)