Đăng ký

Giải câu 4 Trang 91 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Để là máy tăng áp thì số vòng của cuộn dây sơ cấp phải nhỏ hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp. Do đó, cuộn sơ cấp có \(N_1=200\) vòng, cuộn thứ cấp \(N_2=10000\) vòng.

     Ta có: \(\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{N_2}{N_1}\Rightarrow U_2=\dfrac{N_2}{N_1}.U_1=\dfrac{10000}{200}.220=11000(V)\)

     b) Cuộn sơ cấp có tiết diện dây lớn hơn vì \(N_1<N_2.\)