Đăng ký

Giải câu 3 Trang 91 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. (6V, 96W).

Ta có: \(\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{N_2}{N_1}\Rightarrow U_2=\dfrac{N_2}{N_1}.U_1=\dfrac{100}{2000}.120=6(V)\)

Ta lại có: \(\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow I_2=\dfrac{N_1}{N_2}.I_1=\dfrac{2000}{100}.0,8=16(A)\)

Công suất \(\wp_2=U_2I_2=6.16=96(W).\)