Đăng ký

Giải bài 4.7 Trang 12 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Khi thả vật vào, nước tràn ra  \(30cm^3\), vậy tổng thể tích vật và nước là: 

      \(V_{vth}=100+30=130(cm^3)\)

Vậy thể tích vật rắn là:  \(V_v=V_{utn}-V_n=130-60=70(cm^3).\)