Đăng ký

Giải bài 26-27.11 Trang 78 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.