Đăng ký

Giải bài 26-27.13 Trang 78- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Nóng chảy và đông đặc.