Đăng ký

Giải bài 26-27.14 Trang 78- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau.