Đăng ký

Giải câu 2 Trang 179 - Sách giáo khoa Vật lí 12

\(1\dfrac{MeV}{c^2}=\dfrac{1}{931,5}u=\dfrac{1}{931,5}.1,66055.10^{-27}\approx 1,7827.10^{-30}(kg).\)