Đăng ký

Giải câu 1 Trang 180 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A: sai.

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn: đúng.

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn: sai.

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn: đúng.

5. Một hạt nhân có khối lượng tỉ 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5MeV: đúng.

\((E=mc^2=931,5\dfrac{MeV}{c^2}.c^2=931,,5MeV)\)