Đăng ký

Giải bài 1.8 trang 4- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn D. Có thể chọn một vật bất kì làm mốc.