Đăng ký

Giải câu 2 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 8

Hướng dẫn :

   Có thể lấy các ví dụ sau :

- Ô tô đang đi trên đường, ô tô chuyển động so với cột điện bên đường vì vị trí của ô tô thay đổi so với cột điện. Vật mốc là cột điện bên đường.

- Học sinh đang đi đến trường, học sinh chuyển động so với ngôi nhà vì vị trí của học sinh đang thay đổi so với ngôi nhà. Vật mốc là ngôi nhà.

- Máy bay đang bay, máy bay chuyển động so với sân bay vì vị trí của máy bay thay đổi so với sân bay. Vật mốc là sân bay.