Đăng ký

Giải bài 8 trang 9 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng minh rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu a.d = b.c thì \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}.\)

Nếu \(a.d \neq b.c\) thì \(\dfrac{a}{b} \neq \dfrac{c}{d}.\)

Giải:

a) Ta có \(a.b =(-b).(-a)\) nên \(\dfrac{a}{-b}=\dfrac{-a}{b}.\)

b) \((-a).b=(-b).a\) nên \(\dfrac{-a}{-b}=\dfrac{a}{b}.\)

Ta có thể rút ra nhận xét tổng quát: nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì ta được một phân số bằng phân số đó.

 

shoppe