Đăng ký

Giải bài 6 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y biết:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) nên a.d = b.c

Suy ra: \(a=\dfrac{b.c}{d};\)               \(d=\dfrac{b.c}{a};\)

            \(b=\dfrac{a.d}{c};\)              \(c=\dfrac{a.d}{b}.\)

Giải:

a) Vì \(\dfrac{x}{7}=\dfrac{6}{21}\) nên x.21 = 7.6 \(\Rightarrow x=\dfrac{7.6}{21}=2.\)

b) Vì \(\dfrac{-5}{y}=\dfrac{20}{28}\) nên (-5).28 = y.20 \(\Rightarrow y=\dfrac{(-5).28}{20}=-7.\)

shoppe