Đăng ký

Bài 8 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) \(\frac{a}{-b}\)  và  \(\frac{-a}{b}\)                                         

b) \(\frac{-a}{-b}\)  và  \(\frac{a}{b}\) .

Hướng dẫn giải

Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu a. d = b . c

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}\) vì a.b = (-b).(-a).

b) Ta có: \(\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}\)    vì (-a).b = -a.b = a.(-b).

shoppe