Đăng ký

Bài 10 trang 9 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

                     \(\frac{2}{6}=\frac{1}{3};\frac{2}{1}=\frac{6}{3};\frac{3}{6}=\frac{1}{2};\frac{3}{1}=\frac{6}{2}\) \(\frac{3.4}{3.6}=\frac{6.2}{3.6}\).

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Hướng dẫn giải

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 6, ta được:

                  \(\frac{3.4}{3.6}=\frac{6.2}{3.6}\)   hay \(\frac{4}{6}=\frac{2}{3}.\)

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 2, ta được:

                  \(\frac{3.4}{3.2}=\frac{6.2}{3.2}\)   hay \(\frac{4}{2}=\frac{6}{3}\).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 6, ta được:

                 \(\frac{3.4}{4.6}=\frac{6.2}{4.6}\) hay \(\frac{3}{6}=\frac{2}{4}\).

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 2, ta được:

                 \(\frac{3.4}{4.2}=\frac{6.2}{4.2}\) hay \(\frac{3}{2}=\frac{6}{4}\).

shoppe