Đăng ký

Giải bài 10 trang 9 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Từ định nghĩa phân số bằng nhau ta có:

\(a.d=b.c \Rightarrow \dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d};\)           \(a.d=c.b \Rightarrow \dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d};\)

\(b.a=d.c \Rightarrow \dfrac{b}{d}=\dfrac{c}{a};\)           \(d.a=c.b \Rightarrow \dfrac{d}{c}=\dfrac{b}{a}.\)

Giải:

Đẳng thức 3.4 = 6.2 có thể viết thành:

3.4 = 2.6, 4.3 = 6.2, 4.3 = 2.6

Ta có:

\(3.4=6.2 \Rightarrow \dfrac{3}{6}=\dfrac{2}{4};\)              \(3.4=2.6 \Rightarrow \dfrac{3}{2}=\dfrac{6}{4};\)

\(4.3=6.2 \Rightarrow \dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3};\)              \(4.3=2.6 \Rightarrow \dfrac{4}{2}=\dfrac{6}{3}.\)