Đăng ký

Giải bài 8 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Cho các hệ phương trình sau:

Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên (giải thích rõ lí do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Đường thẳng x = a là đường thẳng song song với trục Oy.

- Đường thẳng y = b là đường thẳng song song với trục hoành Ox.

- Đường thẳng ax + by = c \((a\neq 0 \ và \ b \neq 0)\) là đường thẳng không song song với trục tọa độ. Đường thẳng này cắt đường thẳng x = a và y = b.

Giải:

Trước hết, hãy đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình trên (giải thích rõ lý do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ đã cho bằng cách vẽ hình.

Cả hai hệ phương trình trên đều có nghiệm duy nhất, vì hai đường thẳng của mỗi hệ cắt nhau (mỗi hệ có một đường thẳng song song với trục tọa độ, đường thẳng còn lại không song song với trục tọa độ).

a) Hệ có nghiệm (2; 1).

b) Hệ có nghiệm (-4; 2).