Đăng ký

Giải bài 5 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Vẽ hai đường thẳng trên cùng hệ trục tọa độ, tọa độ giao điểm của hai đường thẳng là nghiệm của hệ phương trình.

Giải:

a) Vẽ hai đường thẳng 2x - y =1 và x - 2y = -1 trên cùng hệ trục tọa độ.

Hai đường thẳng cắt nhau tại điểm có tọa độ (1; 1).

Vậy nghiệm của hệ là (1; 1).

b) Vẽ hai đường thẳng 2x + y = 4 và -x + y = 1 trên cùng hệ trục tọa độ.

Hai đường thẳng cắt nhau tại  điểm có tọa độ (1; 2).

Vậy nghiệm của hệ là(1; 2).