Đăng ký

Giải bài 10 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Ta có 4x - 4y = 2 \(\Leftrightarrow y=x-\dfrac{1}{2} \ và -2x+2y=-1 \Leftrightarrow y=x-\dfrac{1}{2}\)

Hai đường thẳng 4x - 4y = 2 và -2x + 2y = -1 trùng nhau nên hệ có vô số nghiệm.

b) Ta có \(\dfrac{1}{3}x-y=\dfrac{2}{3} \Leftrightarrow y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{3}\)

\(x-3y=2\Leftrightarrow y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{3}\)

Hai đường thẳng \(\dfrac{1}{3}x-y=\dfrac{2}{3} \ và \ x -3y=2\) trùng nhau nên hệ có vô số nghiệm.