Đăng ký

Giải bài 55 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Hướng dẫn giải

Lần lượt thay tọa độ của A, B, C và D vào công thức y = 3x -1 ta có :

- A (-\(\dfrac{1}{3}\);0) \(\Rightarrow\) 3 (-\(\dfrac{1}{3}\)) - 1 = -1 - 1 = -2 \(\neq\) 0

Vậy A không thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 1

- B (\(\dfrac{1}{3}\);0) \(\Rightarrow\) 3.\(\dfrac{1}{3}\) - 1 = 1 - 1 = 0 

Vậy B thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 1

- C (0;1) \(\Rightarrow\) 3.0 - 1 = -1 \(\neq\) 1

Vậy C không thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 1

- D (0;-1) \(\Rightarrow\) 3.0 - 1 = -1

Vậy D thuộc đồ thị hàm số y = 3x -1