Đăng ký

Giải bài 29 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? 

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Dùng hệ thức lượng giác trong tam giác vuông:

 \(cos=\frac{cạnh \ kề}{cạnh \ huyền}\)

   Giải: 

\(cos \alpha = \frac{BH}{BA}=\frac{250}{320}\approx 0,7813 \Rightarrow \alpha \approx 38^037'\)

       

shoppe