Đăng ký

Giải bài 24 trang 75 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (-5) + (-248) b) 17 + |-33| c) |-37| + |+15|
Hướng dẫn giải

Giải:

a) (-5) + (-248) = -(5 + 248 ) = -253 b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50 c) |-37| + |+15| = 37 + 15 = 52