Đăng ký

Giải bài 24 trang 123 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Hướng dẫn giải

 Gọi h là chiều cao của tam giác cân có đáy là a và cạnh bên là b.

 Theo định lí Pi-ta-go , ta có :

 \(h^2=b^2-(\dfrac{a}{2})^2=\dfrac{4b^2-a^2}{4}\)

 => \(h = \dfrac{\sqrt{4b^2-a^2}}{2}\)

Vậy , S = \(\dfrac{1}{2}ah\) = \(\dfrac{1}{2}a\dfrac{\sqrt{4b^2-a^2}}{2}\)

                        = \(\dfrac{1}{4}a\sqrt{4b^2-a^2}\)  (đvđt)