Đăng ký

Giải bài 22 trang 122 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.135). Hãy chỉ ra:

a) Một điểm I sao cho S\(_{PIF}\) = S\(_{PAF}\)

b) Một điểm O sao cho S\(_{POF}\) = 2.S\(_{PAF}\)

c) Một điểm N sao cho S\(_{PNF}\) = \(\dfrac{1}{2}.S_{PAF}\)

Hướng dẫn giải

a) Lấy điểm I thuộc dòng kẻ song song với PF và cách PF bốn đơn vị dài.

b) Lấy điểm O thuộc dòng kẻ song song với PF và cách PF tám đơn vị dài.

c) Lấy điểm N thuộc dòng kẻ song song với PF và cách PF hai đơn vị dài.