Đăng ký

Giải bài 21 trang 122 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật. ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE (h.134).

Hướng dẫn giải

 Diện tích tam giác ADE là : \(\dfrac{1}{2}\)EH.AD = \(\dfrac{1}{2}\).2.5 = 5 (cm\(^2\))

 Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 5x (cm\(^2\))

 Theo đề bài ta có : 5x = 3.5 => x = 3

 Vậy, x = 3cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE.