Đăng ký

Giải bài 138 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia Số phần thưởng Số bút ở mỗi phần thưởng Số vở ở mỗi phần thưởng
a 4    
b 6    
c 8    

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32.

Giải:

Số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32.

Vậy cách a và cách c thực hiện được.

Cách a: mỗi phần thưởng có 6 bút bi và 8 quyển vở.

Cách c: mỗi phần thưởng có 3 bút bi và 4 quyển vở.