Đăng ký

Giải bài 135 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các tập hợp:

a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8)

c) ƯC(4, 6, 8)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tìm tập hợp các ước số của mỗi số.

Tìm các phần tử chung của các tập hợp đó ta được tập hợp các ước chung của các số.

Giải:

a) Ư(6) = {1, 2, 3, 6}

   Ư(9) = {1, 3, 9}

   ƯC(6, 9) = {1, 3}

b) Ư(7) = {1, 7}

   Ư(8) = {1, 2, 4, 8}

   ƯC(7, 8) = {1}

c) ƯC(4, 6, 8) = {1, 2}