Đăng ký

Giải bài 136 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M.

b) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết tập hợp A, tập hợp B rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp A và B để được tập hợp M.

Giải:

A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36}

B = {0; 9; 18; 27; 36}

a) \(M = A \cap B \) = {0; 18; 36}

b) \(M \subset A, M \subset B.\)