Đăng ký

Giải bài 137 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:

a) A = {cam, táo, chanh}

   B = {cam, chanh, quýt}

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10.

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chọn ra các phần tử chung của hai tập hợp A và B. Đó chính là các phần tử của A giao B.

Nếu A và B không có phần tử chung nào thì \(A \cap B= \phi\).

Giải:

a) A ∩ B = {cam, chanh}.

b) A ∩ B = tập hợp các học sinh vừa giỏi Văn, vừa giỏi Toán của lớp.

c) A ∩ B = B.

d) A ∩ B = \(\phi.\)