Đăng ký

Giải bài 13 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút     b) 30 phút     c) 45 phút

d) 20 phút     e) 40 phút     g) 10 phút

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chia số phút cho 60 sau đó áp dụng tính chất:

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a:n}{b:n}( n\in ƯC (a,b))\)

Giải:

a) 15 phút = \(\dfrac{15}{60}h=\dfrac{15:15}{60:15}h=\dfrac{1}{4}h;\)

b) 30 phút = \(\dfrac{30}{60}h=\dfrac{30:30}{60:30}h=\dfrac{1}{2}h;\)

c) 45 phút = \(\dfrac{45}{60}h=\dfrac{45:15}{60:15}h=\dfrac{3}{4}h;\)

d) 20 phút = \(\dfrac{20}{60}h=\dfrac{20:20}{60:20}h=\dfrac{1}{3}h;\)

e) 40 phút = \(\dfrac{40}{60}h=\dfrac{40:20}{60:20}h=\dfrac{2}{3}h;\)

g) 10 phút = \(\dfrac{10}{60}h=\dfrac{10:10}{60:10}h=\dfrac{1}{6}h;\)

h) 5 phút = \(\dfrac{5}{60}h=\dfrac{5:5}{60:5}h=\dfrac{1}{12}h.\)