Đăng ký

Bài 12 trang 11 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông.

Hướng dẫn giải

Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho:

\(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\,\,\left( {m \in Z,m \ne 0} \right)\)

Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho:

\(\frac{a}{b} = \frac{{a:n}}{{b:n}}\,\,\left( {n \in UC\left( {a,b} \right)} \right)\)

Lời giải chi tiết

Các bạn làm các phép tính lần lượt theo hướng mũi tên. Ví dụ câu a) Tử số -3 : 3 = -1, mẫu số 6 : 3 = 2. Vậy ta được phân số -1/2. Từ đó ta có kết quả sau:

a) \(\frac{-3}{6}=\frac{-1}{2}\) ;      b) \(\frac{2}{7}=\frac{8}{28}\) ;      

c) \(\frac{-15}{25}=\frac{-3}{5}\) ;     d) \(\frac{4}{9}=\frac{28}{63}\).

shoppe