Đăng ký

Giải bài 2.2 trang 6 Sách bài tập Vật Lí 7

   Dùng mắt ngắm sao cho bạn đứng ngay phía trên mình che khuất các bạn đứng phía trên, khi đó em đã đứng thẳng hàng.

   Vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng cho nên nếu người đứng phía trên mình che khuất các bạn đứng phía trên tức là các bạn đứng phía trên mình và mình đã nằm trên một đường thẳng, khi đó ta đã đứng thẳng hàng.